PHP代码 - 获取随机颜色代码

方法一:完全随机颜色

<?php
function randColor(){
    $colors = array();
    for($i = 0;$i<6;$i++){
        $colors[] = dechex(rand(0,15));
    }
    return implode('',$colors);
}
?>

使用颜色方法:

<?php echo '<span style="color: #'.randColor().'">随机颜色:#'.randColor().'</span>';?>

方法二:随机挑选数组里的颜色

<?php
function randColor(){
    $colors=array('5CB85C','428BCA','FF6600','D9534F','B37333','00ABA9');
    $show_color = array_rand($colors, 1);
    return $colors[$show_color];
}
?>

颜色使用方法同上:

<?php echo '<span style="color: #'.randColor().'">随机颜色:#'.randColor().'</span>';?>

2017-08-05/5985447222976.png

雷亮博客
请先登陆后发表评论
  • 最新评论
  • 总共1条评论
雷亮博客

简简单单:不错不错

2017-08-05 21:15:29 回复

  • 本站使用thinkphp搭建 © 2014-2016 blog.wo97.com 版权所有 ICP证:蜀ICP备16024789号
  • 工信部
  • 联系邮箱:1031041088@qq.com